skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
151.2Metodologia  
TYYPPI
 • hklj-luokka

OHJAUSTERMIT
 • Abduktiivinen päättely, tieteen metodit (151.2)
 • Abstraktit, tutkielman laadinta (151.2)
 • Aineistolähtöinen teoria, tieteen metodit (151.2)
 • Aineistot, tutkimusmenetelmät (151.2)
 • Aistihavainnot, tieteen metodit (151.2)
 • Aksiomaattinen menetelmä, tieteen metodit (151.2)
 • Aksioomat, tieteen metodologia (151.2)
 • Altmetriikka, tiede (151.2)
 • Analyysimenetelmät, tieteen metodit (151.2)
 • Analyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Argumentaatioteoria, tieteen metodit (151.2)
 • Argumentointi, tieteen metodit (151.2)
 • Arviointitutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Autentikointi (151.2)
 • Bibliometria, tiede (151.2)
 • Bibliometriikka, tiede (151.2)
 • Case-tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Deskriptio, metodit (151.2)
 • Diskurssianalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Diskurssintutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Eläinkokeet, tieteen metodit (151.2)
 • Empiirinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Epävarmuus, tieteen metodit (151.2)
 • Evaluaatiotutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Falsifiointi, tiede (151.2)
 • Fokusryhmähaastattelut, tieteen metodit (151.2)
 • Gradut, tutkielman laadinnan oppaat (151.2)
 • Grounded theory, tieteen metodit (151.2)
 • Haastattelumenetelmät , tieteen metodit (151.2)
 • Haastattelututkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Harrastajatutkijat, metodologia (151.2)
 • Havainnointi, tieteen metodit (151.2)
 • Havainnot, tieteen metodit (151.2)
 • Humanistiset tieteet, tutkimusmenetelmät (151.2)
 • Hypoteesit, tieteen metodit (151.2)
 • Ihmistieteet, tutkimusmenetelmät (151.2)
 • Julkaisun laadinnan oppaat (151.2)
 • Juurisyyanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Kaaosteoria, tieteen metodit (151.2)
 • Katastrofiteoria, tieteen metodit (151.2)
 • Kausaalisuus, tieteen metodit (151.2)
 • Kausaliteetti, tieteen metodit (151.2)
 • Kenttätutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Kenttätyö, tieteellinen tutkimus (151.2)
 • Keskusteluanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Keskustelunanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Keskusteluntutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Keskustelu, tutkimus (151.2)
 • Kirjallisuusviitteet, bibliometriikka (151.2)
 • Kirjallisuusviitteet, tutkielman laadinta (151.2)
 • Koe-eläinmallit, tieteen metodit (151.2)
 • Koehenkilöt (151.2)
 • Koehenkilöt, tieteen metodit (151.2)
 • Koetoiminta, tiede (151.2)
 • Kokeellinen tutkimus (151.2)
 • Kokeelliset menetelmät (151.2)
 • Kokeet, tieteen metodit (151.2)
 • Kompleksisuus, tieteen metodit (151.2)
 • Korvaavat menetelmät (151.2)
 • Koulukunnat, tieteen metodit (151.2)
 • Kriittisyys, tieteen metodit (151.2)
 • Kvalitatiivinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Kvantitatiivinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Kyseenalaistaminen, tieteen metodit (151.2)
 • Kyselytutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Kysymykset, kyselytutkimus (151.2)
 • Käyttäjätutkimus (151.2)
 • Käytäntö (151.2)
 • Laadullinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriokokeet, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriotekniikka, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriot, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriotutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriotyöt, tieteen metodit (151.2)
 • Laboratoriovälineet, tieteen metodit (151.2)
 • Laudaturtyöt, tutkielman laadinnan oppaat (151.2)
 • Lisensiaatintyöt, tutkielman laadinta (151.2)
 • Lomaketutkimus, tiede (151.2)
 • Luotettavuus, tieteen metodit, (151.2)
 • Lähdeaineisto, tieteellinen tutkimus (151.2)
 • Lähdejulkaisut, tieteellinen tutkimus (151.2)
 • Lähdekritiikki, tieteellinen tutkimus (151.2)
 • Lähteet, tieteellinen tutkimus (151.2)
 • Menetelmät (151.2)
 • Metodit (151.2)
 • Metodologia (151.2)
 • Mikrodata, tutkimusaineisto (151.2)
 • Mittausvirheet, tieteen metodit (151.2)
 • Monimutkaisuus, tieteen metodit (151.2)
 • Monitahoarviointi (151.2)
 • Määrällinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Neksusanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Ongelmanratkaisu, tiede (151.2)
 • Ongelmat, ongelmanratkaisu, tiede (151.2)
 • Operaatioanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Opinnäytetyöt, tutkimuksen laatiminen (151.2)
 • Opinnäytteet, tutkimuksen laatiminen (151.2)
 • Oppiriidat, tieteen metodit (151.2)
 • Osallistava tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Osallistuva havainnointi, tieteen metodit (151.2)
 • Painamattomat lähteet, tutkimusaineisto (151.2)
 • Paneelitutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Perustelut, tieteen metodit (151.2)
 • Praxis (151.2)
 • Pro gradu -tutkielmat, tutkielman laadinnan oppaat (151.2)
 • Päätelmät, tieteen metodit (151.2)
 • Päättely, tieteen metodit (151.2)
 • Päättötyöt, opinnäytteet , tutkimuksen laatiminen (151.2)
 • Rakenneanalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Referaatit, laadinta (151.2)
 • Referointi (151.2)
 • Reliabiliteetti, tiede (151.2)
 • Selittäminen, tiede (151.2)
 • Seminaariesitelmät, laadinta (151.2)
 • Seurantatutkimus (151.2)
 • Sisällysluettelot, tutkielman laadinta (151.2)
 • Skientometria , tiede (151.2)
 • Skientometriikka , tiede (151.2)
 • Struktuurianalyysi, tieteen metodit (151.2)
 • Survey-tutkimus, tiede (151.2)
 • Synteesi, tieteen metodit (151.2)
 • Systeemiajattelu (151.2)
 • Syysuhde, tieteen metodit (151.2)
 • Taiteellinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Tapaustutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Tarkkailu, tieteen metodit (151.2)
 • Teemahaastattelut, tieteen metodit (151.2)
 • Teoreettinen tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Testauslaitteet, tieteen metodit (151.2)
 • Testausmenetelmät, metodologia (151.2)
 • Testaus, tieteen metodit (151.2)
 • Testit, tieteen metodit (151.2)
 • Tiedeoppi, tieteen metodit (151.2)
 • Tiedonhankinta, tieteen metodit (151.2)
 • Tiedonkeruu, tieteen metodit (151.2)
 • Tieteellinen julkaisutoiminta, tieteen metodit (151.2)
 • Tieteellinen kirjoittaminen (151.2)
 • Tieteelliset kojeet, tieteen metodit (151.2)
 • Tieteen metodit (151.2)
 • Tiivistelmät, tutkielman laadinta (151.2)
 • Todentaminen (151.2)
 • Toimintatutkimus, tiede (151.2)
 • Toistettavuus, testausmenetelmät, metodologia (151.2)
 • Tunnusluvut, tieteen metodit (151.2)
 • Tunnusvärit, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkielmat, laadinta (151.2)
 • Tutkijat, tutkijan työ (151.2)
 • Tutkimusaineisto (151.2)
 • Tutkimushaastattelut, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkimuslaitteet, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkimusmenetelmät (151.2)
 • Tutkimusraportit, laadinta (151.2)
 • Tutkimustekniikka, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkimus, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkimustulokset, tieteen metodit (151.2)
 • Tutkimustyö (151.2)
 • Tutkimusvälineet, tieteen metodit (151.2)
 • Vaihtoehtoiset menetelmät (151.2)
 • Validiteetti, tiede (151.2)
 • Verifiointi (151.2)
 • Vertaileva tutkimus (151.2)
 • Viiteanalyysi, tiede (151.2)
 • Viitteet, bibliometriikka (151.2)
 • Viitteet, tutkielman laadinta (151.2)
 • Väitelauseet, tieteen metodit (151.2)
 • Väittämät, tieteen metodit (151.2)
 • Väitöskirjat, tutkimuksen laatiminen (151.2)
 • Webometriikka, tiede (151.2)
 • Yleisötutkimus, tieteen metodit (151.2)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Tieteellisen tutkimuksen menetelmät yleensä Tieteellisen tutkimuksen tai tutkielman laadinta yleensä Yleiset tutkielman laadintaoppaat Ongelmanasettelu, aksioomat, hypoteesit, mallit ja lait tieteellisessä tutkimuksessa Tässä myös humanististen tieteiden yleinen metodologia Erikoisalojen metodologia alan mukaisessa luokassa
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Repeterbarhet, testmetoder, metodologi (151.2)
Förklaring, vetenskap (151.2)
Intervjuundersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Samtalsanalys, vetenskapliga metoder (151.2)
Delaktig forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Metoder (151.2)
Omständlighet, vetenskapens metoder (151.2)
Abduktiv slutledning, vetenskapens metoder (151.2)
Referensanalys, vetenskap (151.2)
Testutrustning, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsapparatur, vetenskapens metoder (151.2)
Observation, vetenskapens metoder (151.2)
Syntes, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsmetoder (151.2)
Mångsidig utvärdering (151.2)
Metodologi (151.2)
Nexusanalys, vetenskapens metoder (151.2)
Scientometri, vetenskap (151.2)
Falsifikation, vetenskap (151.2)
Webometri, vetenskap (151.2)
Osäkerhet, vetenskapens metoder (151.2)
Författande av vetenskaplig text (151.2)
Slutarbeten, lärdomsprov , forskningsarbete (151.2)
Verifiering (151.2)
Case-forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Kriticism, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsteknik, vetenskapens metoder (151.2)
Propositioner, vetenskapens metoder (151.2)
Reliabilitet, vetenskap (151.2)
Argumenteringar, vetenskapens metoder (151.2)
Seminarieföredrag, utarbetande (151.2)
Referenser, avhandlingsteknik (151.2)
Bibliometri, vetenskap (151.2)
Försöksdjursmodeller, vetenskapens metoder (151.2)
Kvalitativ undersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Skrivhandböcker (151.2)
Alternativa metoder (151.2)
Deskription, metoder (151.2)
Fältarbete, vetenskaplig forskning (151.2)
Testning, vetenskapens metoder (151.2)
Laboratorieutrustning, vetenskapens metoder (151.2)
Vetenskapslära, vetenskapens metoder (151.2)
Laboratorieteknik, vetenskapens metoder (151.2)
Gradun, handböcker i avhandlingsteknik (151.2)
Test, vetenskapens metoder (151.2)
Försöksverksamhet, vetenskap (151.2)
Försökspersoner, metodologi (151.2)
Lärdomsprov, forskningsarbete (151.2)
Argumentationsteori, vetenskapens metoder (151.2)
Teoretisk forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Testmetoder, metodologi (151.2)
Betraktelser, utarbetande (151.2)
Kaosteori, vetenskapens metoder (151.2)
Vetenskaplig publikationsverksamhet, vetenskapens metoder (151.2)
Pro gradu-avhandlingar, handböcker i avhandlingsteknik (151.2)
Fältundersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Slutsatser, vetenskapens metoder (151.2)
Experimentell forskning (151.2)
Analys, vetenskapens metoder (151.2)
Aktionsforskning, vetenskap (151.2)
Praxis, praxis (151.2)
Mikrodata, forskningsmaterial (151.2)
Argument, vetenskapens metoder (151.2)
Prov, vetenskapens metoder (151.2)
Empirisk forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Litteraturhänvisningar, avhandlingsteknik (151.2)
Nyckeltal, vetenskapens metoder (151.2)
Validitet, vetenskap (151.2)
Debatt, forskning (151.2)
Laboratorieundersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Litteraturhänvisningar, bibliometri (151.2)
Forskningsresultat, vetenskapens metoder (151.2)
Analysmetoder, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsrapporter, utarbetande (151.2)
Observationer, vetenskapens metoder (151.2)
Axiom, vetenskapens metodologi (151.2)
Igenkänningsfärger, vetenskapens metoder (151.2)
Altmetri, vetenskap (151.2)
Referat, utarbetande (151.2)
Praxis, käytäntö (151.2)
Mätfel, vetenskapens metoder (151.2)
Jämförande forskning (151.2)
Källmaterial, vetenskaplig forskning (151.2)
Experimentella metoder (151.2)
Strukturanalys, struktuurianalyysi, vetenskapens metoder (151.2)
Operationsanalys, vetenskapens metoder (151.2)
Kvantitativ undersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsredskap, vetenskapens metoder (151.2)
Panelstudie, vetenskapens metoder (151.2)
Konstnärlig forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Autentisering (151.2)
Diskursanalys, vetenskapliga metoder (151.2)
Slutledning, vetenskapens metoder (151.2)
Intervjumetoder, vetenskapens metoder (151.2)
Laboratorier, vetenskapens metoder (151.2)
Försökspersoner (151.2)
Argumentation, vetenskapens metoder (151.2)
Tillförlitlighet, vetenskapens metoder (151.2)
Problemlösning, vetenskap (151.2)
Fallstudie, vetenskapens metoder (151.2)
Hypoteser, vetenskapens metoder (151.2)
Ifrågasättande, vetenskapens metoder (151.2)
Vetenskapens metoder (151.2)
Evalueringsforskning, vetenskapens metoder (151.2)
Källor, vetenskaplig forskning (151.2)
Kausalsammanhang, vetenskapens metoder (151.2)
Brukarundersökning (151.2)
Komplexitet, vetenskapens metoder (151.2)
Licentiatavhandlingar, avhandlingsteknik (151.2)
Grundad teori, vetenskapens metoder (151.2)
Ersättande metoder (151.2)
Abstrakt, avhandlingsteknik (151.2)
Rotfelsanalys, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsintervjuer, vetenskapens metoder (151.2)
Uppföljande undersökning (151.2)
Lärostrider, vetenskapens metoder (151.2)
Frågorna, enkät (151.2)
Enkätundersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Datainsamling, vetenskapens metoder (151.2)
Katastrofteori, vetenskapens metoder (151.2)
Forskningsmaterial (151.2)
Evaluationsforskning, vetenskapens metoder (151.2)
Källkritik, vetenskaplig forskning (151.2)
Doktorsavhandlingar, forskningsarbete (151.2)
Publikundersökning, vetenskapens metoder (151.2)
Material, aineistot, forskningsmetoder (151.2)
Problem, problemlösning, vetenskap (151.2)
Refererande (151.2)
Djurförsök, vetenskapens metoder (151.2)
Deltagande observation, vetenskapens metoder (151.2)
Informationsanskaffning, vetenskapens metoder (151.2)
Amatörforskare, metodologia (151.2)
Humanistiska vetenskaper, forskningsmetoder (151.2)
Forskningsarbete (151.2)
Innehållsförteckningar, avhandlingsteknik (151.2)
Kvantitativ forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Temaintervjuer, vetenskapens metoder (151.2)
Strukturanalys, rakenneanalyysi, vetenskapens metoder (151.2)
Orsakssamband, vetenskapens metoder (151.2)
Axiomatisk metod, vetenskapens metoder (151.2)
Diskursforskning, vetenskapliga metoder (151.2)
Otryckta källor, forskningsmaterial (151.2)
Referenser, bibliometri (151.2)
Skolor, läroriktning, vetenskapens metoder (151.2)
Kausalitet, vetenskapens metoder (151.2)
Verifikation (151.2)
Forskare, forskarens arbete (151.2)
Humanvetenskaper, forskningsmetoder (151.2)
Laboratorieprov, vetenskapens metoder (151.2)
Laboratoriearbeten, vetenskapens metoder (151.2)
Fokusgruppintervjuer, vetenskapens metoder (151.2)
Systemtänkande (151.2)
Kvalitativ forskning, vetenskapens metoder (151.2)
Surveyundersökning, vetenskap (151.2)
Vetenskapliga instrument, vetenskapens metoder (151.2)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:151.2
Lataa tämä käsite: