skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LUONNONTIETEET > KASVITIEDE > Kasviekologia
KÄYTETTÄVÄ TERMI
584Kasviekologia  
TYYPPI
 • hklj-luokka

YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • Aapasuot, kasviekologia (584)
 • Aavikot, kasvillisuus (584)
 • Aluskasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Alvarit, kasviekologia (584)
 • Arot, kasvillisuus (584)
 • Autiomaat, kasvillisuus (584)
 • Avosuot, suotyypit, kasviekologia (584)
 • Biokenoosit, kasviekologia (584)
 • Biotooppi, kasviekologia (584)
 • Carnivorit, kasviekologia (584)
 • Ekologia, kasvit (584)
 • Elinympäristö, biologia, kasviekologia (584)
 • Eliöyhteisöt, kasviekologia (584)
 • Endofyytit, kasviekologia (584)
 • Epifyytit, kasviekologia (584)
 • Etnobotaniikka (584)
 • Floora, kasviekologia (584)
 • Habitaatti, kasviekologia (584)
 • Harjukasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Havumetsät, metsien kasviekologia (584)
 • Hydrofyytit, kasviekologia (584)
 • Isäntäkasvit, kasvitaudit (584)
 • Isäntäkasvit, parasitismi, kasvitiede (584)
 • Jäljittely, kasviekologia (584)
 • Kalliokasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Kannanvaihtelut, kasviekologia (584)
 • Karnivorit, kasviekologia (584)
 • Kasviekologia (584)
 • Kasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Kasvillisuustyypit, ekologiset (584)
 • Kasvipatologia, luonnonkasvit (584)
 • Kasvisosiologia (584)
 • Kasvisto, kasviekologia (584)
 • Kasviyhdyskunnat (584)
 • Kasvukausi, luonnonkasvit (584)
 • Kasvupaikat, kasviekologia (584)
 • Kasvupaikkatekijät, kasviekologia (584)
 • Kasvupaikkatyypit, kasviekologia (584)
 • Kasvusto, kasviekologia (584)
 • Kedot, kasviekologia (584)
 • Keidassuot , suot, kasviekologia (584)
 • Keitaat, kasvillisuus (584)
 • Korvet, kasviekologia (584)
 • Kylmänkestävyys, kasviekologia (584)
 • Letot, kasviekologia (584)
 • Leviäminen, kasviekologia (584)
 • Leväkukinta, kasviekologia (584)
 • Lihansyöjäkasvit, kasviekologia (584)
 • Lihansyöjät, kasviekologia (584)
 • Loiset, kasviekologia (584)
 • Loisinta, kasviekologia (584)
 • Loiskasvit, kasviekologia (584)
 • Loisoppi, kasvitiede (584)
 • Loistaudit, kasviekologia (584)
 • Mangrovekasvit, kasviekologia (584)
 • Marraskasvit, kasviekologia (584)
 • Mehikasvit, kasviekologia (584)
 • Merilevät, kasviekologia (584)
 • Metsäkasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Metsäpatologia, kasvitiede (584)
 • Metsätyypit, kasviekologia (584)
 • Mutualismi, kasviekologia (584)
 • Mykoosit, kasvien sienitaudit (584)
 • Mykorritsa, kasviekologia (584)
 • Nevat, kasviekologia (584)
 • Niittykasvit, kasviekologia (584)
 • Niityt, kasviekologia (584)
 • Nummet, kasviekologia (584)
 • Pakkasenkesto, kasviekologia (584)
 • Pakkasenkestävyys, kasviekologia (584)
 • Pakkaskestävyys, kasviekologia (584)
 • Palsasuot, suotyypit, kasviekologia (584)
 • Pampat, kasvillisuus (584)
 • Parasiitit, kasviekologia (584)
 • Parasitismi, kasviekologia (584)
 • Parasitologia, kasvitiede (584)
 • Perifyton, kasviekologia (584)
 • Populaatiodynamiikka , kasviekologia (584)
 • Populaatioekologia, kasviekologia (584)
 • Preeriat, kasvillisuus (584)
 • Puuraja, kasviekologia (584)
 • Puusto, kasviekologia (584)
 • Päällyskasvit, kasviekologia (584)
 • Päällyskasvusto, kasviekologia (584)
 • Rantakasvillisuus, ekologia (584)
 • Ravinnetase, kasviekologia (584)
 • Ravintoketjut, kasviekologia (584)
 • Ravintoverkot, kasviekologia (584)
 • Reunavaikutukset, kasviekologia (584)
 • Rinnesuot, suotyypit, kasviekologia (584)
 • Ruderaattikasvit, kasviekologia (584)
 • Rämeet, kasviekologia (584)
 • Sademetsät, kasvillisuus (584)
 • Satunnaiskasvit, kasviekologia (584)
 • Savannit, kasvillisuus (584)
 • Sekametsät, kasviekologia (584)
 • Siementuotanto, kasviekologia (584)
 • Sienitaudit, kasvitiede (584)
 • Sisäloiskasvit, kasviekologia (584)
 • Soistuminen, kasviekologia (584)
 • Sukkessio, kasviekologia (584)
 • Suojavärit, kasviekologia (584)
 • Suokasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Suot, kasviekologia (584)
 • Suotyypit, kasviekologia (584)
 • Suoyhdistymät, suot, kasviekologia (584)
 • Symbioosi, kasviekologia (584)
 • Taiga, kasvillisuus (584)
 • Talvehtiminen, kasviekologia (584)
 • Taudit, kasvitaudit (584)
 • Tropiikki, kasviekologia (584)
 • Tundra, kasvillisuus (584)
 • Tundravyöhyke, kasvillisuus (584)
 • Tunturikasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Varoitusväri, kasviekologia (584)
 • Vesikasvillisuus, kasviekologia (584)
 • Vesikasvit, kasviekologia (584)
 • Vuoristot, kasvillisuus (584)
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Kasviekologian yleisteokset Kasvien suhde ympäristöönsä. Kasvupaikkavaatimukset Kasvien populaatio- ja energiaekologia. Kasviyhdyskunnat Symbioosi, parasitismi ja kasvien taudit kasviekologian kannalta Luonnonvaraisia kasveja koskeva parasitologia Teokset, jotka kuvailevat tietyn elinympäristön kasvillisuutta, mutta joita ei ole tarkoitettu lajinmääritysoppaiksi Metsien, soiden, kosteikkojen, vesistöjen, vuoristojen, kulttuuriympäristöjen ym. kasvillisuutta kuvailevat teokset Tietyn kasvilajin tai lajiryhmän ekologia ko. lajin tai ryhmän luokassa 587+
MUUNKIELISET TERMIT

ruotsi

Algblomning, växtekologi (584)
Frosthärdighet, växtekologi (584)
Myrtyper, växtekologi (584)
Blandskogar, växtekologi (584)
Regnskogar, vegetation (584)
Ängar, växtekologi (584)
Tropikerna, växtekologi (584)
Ekotona effekter, växtekologi (584)
Ruderatväxter, växtekologi (584)
Frostbeständighet, växtekologi (584)
Kärr, växtekologi (584)
Övervintring, växtekologi (584)
Organismsamhällen, växtekologi (584)
Myrkomplex, kärr, växtekologi (584)
Köttätande växter, växtekologi (584)
Sjukdomar, växtsjukdomar (584)
Bergstrakter, vegetation (584)
Svampsjukdomar, botanik (584)
Försumpning, växtekologi (584)
Varningsfär, växtekologi (584)
Vallar, ängar, växtekologi (584)
Parasitforskning, botanik (584)
Öknar, autiomaat, vegetation (584)
Strandvegetation, ekologi (584)
Mykoser, växters svampsjukdomar (584)
Växtbestånd, växtekologi (584)
Epifyter, växtekologi (584)
Ståndortstyper, växtekologi (584)
Populationsförändringar, växtekologi (584)
Ståndorter, växtekologi (584)
Endofyter, växtekologi (584)
Oaser, vegetation (584)
Vegetationsperiod, vildväxter (584)
Myrar, växtekologi (584)
Karnivorer, växtekologi (584)
Köldtålighet, växtekologi (584)
Saprofyter, växtekologi (584)
Succession, växtekologi (584)
Barrskogar, skogarnas växtekologi (584)
Mykorrhiza, växtekologi (584)
Kärrtyper, växtekologi (584)
Parasitväxter, växtekologi (584)
Skogspatologi, botanik (584)
Vattenväxter, växtekologi (584)
Skyddsfärger, växtekologi (584)
Symbios, växtekologi (584)
Näringsbalans, växtekologi (584)
Spridning, biologi, växtekologi (584)
Vattenvegetation, växtekologi (584)
Växtekologi (584)
Kärrvegetation, växtekologi (584)
Ekologi, växter (584)
Pampas, vegetation (584)
Högmossar, kärr, växtekologi (584)
Populationsekologi, växtekologi (584)
Växtvärld, växtekologi (584)
Näringsvävar, växtekologi (584)
Tallmossar, växtekologi (584)
Mangroveväxter, växtekologi (584)
Åsvegetation, växtekologi (584)
Undervegetation, växtekologi (584)
Aapamyrar, växtekologi (584)
Etnobotanik (584)
Vegetation, växtekologi (584)
Trädgränsen, växtekologi (584)
Fröproduktion, växtekologi (584)
Vildmark, växtekologi (584)
Snyltare, växtekologi (584)
Skogstyper, växtekologi (584)
Växtsamhällen (584)
Stäpper, vegetation (584)
Växtpatologi, vildväxter (584)
Värdväxter, parasitism, botanik (584)
Mutualism, växtekologi (584)
Hedar, växtekologi (584)
Växtlighetstyper, ekologiska (584)
Palsamyrar, myrtyper, växtekologi (584)
Suckulenter, växtekologi (584)
Prärier, vegetation (584)
Värdväxter, växtsjukdomar (584)
Näringskedjor, växtekologi (584)
Perifyton, växtekologi (584)
Taiga, vegetation (584)
Trädbestånd, växtekologi (584)
Habitat, växtekologi (584)
Livsmiljö, biologi, växtekologi (584)
Växtsociologi (584)
Köldhärdighet, växtekologi (584 +)
Flora, växtekologi (584)
Fjällvegetation, växtekologi (584)
Skogsvegetation, växtekologi (584)
Biocenos, växtekologi (584)
Härmning, växtekologi (584)
Tundra, vegetation (584)
Påväxt, växtekologi (584)
Havsalger, växtekologi (584)
Köttätare, växtekologi (584)
Backkärr, myrtyper, växtekologi (584)
Parasitism, växtekologi (584)
Ståndortsfaktorer, växtekologi (584)
Carnivorer, växtekologi (584)
Öppna myrar, myrtyper, växtekologi (584)
Alvar, växtekologi (584)
Ängsväxter, växtekologi (584)
Klippvegetation, växtekologi (584)
Parasitsjukdomar, växtekologi (584)
Öknar, aavikot, vegetation (584)
Rikkärr, växtekologi (584)
Parasitologi, botanik (584)
Hydrofyter, växtekologi (584)
Tundraregionen, vegetation (584)
Parasiter, växtekologi (584)
Tillfälliga växter, växtekologi (584)
Biotop, växtekologi (584)
Populationdynamik, växtekologi (584)
Savanner, vegetation (584)
URI
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:hklj:584
Lataa tämä käsite: