skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
KEKO - Ontologi för fostran i hållbar utveckling
DESCRIPTION
Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin
ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina
2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen
toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Aiemmissa hankkeissa asiantuntijayhteistyönä kootut kestävän kehityksen
kasvatuksen käsitteet koottiin yhteen, hierarkisoitiin ja niiden määritelmät
tarkastettiin. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka
julkaistaan Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja
laajennettavaksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013
julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä
Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen
kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu
Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa
laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen
käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia
käsitteitä.

YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. KEKO-ontologiassa on
esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita.
Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti
hyväksyttäviä synonyymejä. Käsitteet on määritelty.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.
Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KEKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden
lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KEKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä
mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KEKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty
erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty
erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole
tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto
koskee sen sijaan vain KEKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.
Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös
korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab
MAPPA-materiaalipankkihanke / Finlands natur- och miljöskolförbund rf
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
tisdag 24 mars 2015 10:08:31
RELATION
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/keko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms