skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
MAO/TAO - Ontology for Museum Domain and Applied Arts
DESCRIPTION
Taideteollisuusalan ontologia TAO perustuu Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon, jota ylläpitää Savonia-ammattikorkeakouluun kuuluva Kuopion Muotoiluakatemia. Museoalan ontologia MAO puolestaan perustuu Museoalan asiasanastoon, jota ylläpitää Museovirasto. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi TAOsta, MAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa osallistujaorganisaatioiden tuella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto. Vuonna 2016 ontologiasta julkaistiin uusi museoalan käsitteistön osalta päivitetty versio Museoviraston ja Sanastokeskus TSK:n toimesta. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla erikoisalojen ontologioita Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) ja toisiinsa yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkiat YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Tällä tavalla on voitu selkeyttää toisilleen läheisten alojen käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. TAOn, MAOn ja YSOn muodostama yhdistelmäontologia soveltuu erityisesti taideteollisuusalan ja museoalan aineistojen kuvailuun.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MAO- ja TAO-käsitteiden sekä kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MAO/TAO-yhdistelmäontologia on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MAOn ja TAOn käsitteiden lukumäärät on esitetty erillisinä lukuina. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MAOa ja TAOa yhdistettynä eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
PUBLISHER
National Library of Finland
CREATOR
Aalto University School of Arts, Design and Architecture
National Board of Antiquities
National Library of Finland
Savonia University of Applied Sciences, Kuopio Academy of Design
Semantic Computing Research Group (SeCo)
The Finnish Terminology Centre TSK
LANGUAGE
LICENSE
LAST MODIFIED
Thursday, April 27, 2017 12:16:24
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/tao/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms