Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

KEKO - Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

Description

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Aiemmissa hankkeissa asiantuntijayhteistyönä kootut kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteet koottiin yhteen, hierarkisoitiin ja niiden määritelmät tarkastettiin. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka julkaistaan Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja laajennettavaksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013 julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä.

YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. KEKO-ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä synonyymejä. Käsitteet on määritelty.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KEKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KEKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KEKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain KEKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Kansalliskirjasto
MAPPA-materiaalipankkihanke / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Language

Version

2015

Last modified

tiistai 24. maaliskuuta 2015 10:08:31

URI

http://www.yso.fi/onto/keko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms