skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
YSO places
SUBJECT
DESCRIPTION
YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomalaiset paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Käsitteiden nimimuodot on tarkistettu auktorisoiduista lähteistä ja ne ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

YSO-paikat pohjautuu yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) sekä sen ruotsinkielisen vastineen (Allärs) maantieteellisiin käsitteisiin. YSO-paikkojen käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin
käsitteisiin.
ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationerna anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska ortnamnen har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och annan information. De har också typindelats i enlighet med ortnamnsregistret. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

ALLFO-orter baserar sig på de geografiska namn som finns i Allärs - Allmän tesaurus på svenska och dess finskspråkiga motsvarighet YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. Begreppen i ALLFO-orter är länkade till motsvarande begrepp i Allärs och YSA.
PUBLISHER
National Library of Finland
CREATOR
National Library of Finland
LANGUAGE
LICENSE
LAST MODIFIED
Wednesday, February 21, 2018 06:11:04
RELATION
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/yso/places

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms